Tag Archives: Whitney Houston’s Birthday

Whitney Houston’s Birthday Is Today–She Will Never Be Forgotten

Whitney Houston’s Birthday Is Today–She Will Never Be Forgotten

Happy Birthday Whitney! Whitney Houston would have turned 49 today. She will never be forgotten.